Tekijät ja lähteet

Tekijät

Teksti ja suunnittelu: Lotta Männikkö, OK-opintokeskus & Antero Pohjatalo OK-opintokeskus

Tekninen toteutus: Jarmo Siira, OK-opintokeskus & Otto Manninen, Mediatoimisto Pohjaton

Kuvitus: Mikko Laasola, Lillan GraphicsIdealähteet

Aavasto, K, Kaulio, P. & Syrjälä, S. 2008. Jännittääkö? Pelko hallintaan. Keuruu: Tekijät ja Minerva Kustannus Oy.

Aalto, M. 2002. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palautteeseen. My Generation oy.

Aalto, M. 2000. Ryppäästä Ryhmäksi. My Generation oy.

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2001. Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden ylittäminen. Porvoo: WSOY.

Hemminki, M. & Männikkö, L. 2006. Purjehdi opin satamaan. Opitaan oppimisen taitoja. Helsinki: Opintotoiminnan Keskusliitto ry.

Himberg, L. & Jauhiainen, R. 2005. Suhteita. Minä, me ja muut. Helsinki: WSOY.

Jalava, Lehtinen & Palonen. 1997. OPSISTA HOPS - käsikirja ja juonnettu kirjallisuusluettelo oppimisen ohjaajalle. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja.

Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.

Kasurinen, H. (toim.) 2004. Ohjausta opintoihin ja elämään – opintojen ohjaus oppilaitoksessa. Opetushallitus. Vammala: Vammalan kirjapaino.

Kauppila, R. 2003. Opi ja opeta tehokkaasti. Psyykkinen valmennus oppimisen tukena. Juva: PS-kustannus.

Kokkinen, A., Rantanen-Väntsi, L. & Tuomola, A. 2008. Aikuisen oppijan kirja. Jyväskylä: Kirjapaja.

Koli, H. 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. Saarijärvi: Oy Finn Lectura Ab.

Koli, H. & Silander, P. 2002. Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu D: 134.

Kopakkala, A. 2005. Porukka, jengi, tiimi. Ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Helsinki: Edita.

Koro, J. 1993. Aikuinen oman oppimisensa ohjaajana. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 98. Väitöskirja.

Koskimies, R. 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Onnistuneen esityksen kulmakivet. Jyväskylä: Oy Finn Lectura Ab.

Kupias, P. 2007. Kouluttajana kehittyminen. Helsinki: Oy Yliopistokustannus.

Kupias, P. 2004. Oppia opetusmenetelmistä. Educa-instituutti oy.

Lehtinen, E. & Jokinen, T. 1996. Tutor. Itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylä: Atena.

Leskinen, E. 2009. Ryhmä toimimaan! Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Juva: PS-kustannus.

Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. 2003. Yliopisto- ja korkeakouluopettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Marton, F., Ramsden, L.O., Svensson, L. & Säljö, R. 1980. Oppimisen ohjaaminen. Espoo: Weiling & Göös.

Nummenmaa, A. R. 1992. Näkökulmia aikuisopiskelijan ohjaukseen. Opetushallitus. VAPK-kustannus.

Onnismaa, J. 2003. Epävarmuuden paluu. Ohjauksen ja ohjausasiantuntijuuden muutos. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 91. Joensuu: Joensuun yliopistopaino.

Onnismaa, J., Pasanen, H. & T. Spangar, T. (toim.) 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 2. Juva: PS-kustannus.

Onnismaa, J., Pasanen, H. & T. Spangar, T. (toim.) 2004. Ohjaus ammattina ja tieteenalana 3. Juva: PS-kustannus.

Paane-Tianen, T. 2000. Oppijaksi aikuisena. Helsinki: Edita.

Rauste-Von Wright, M.-L. & Von Wright, J. 2003. Oppiminen ja koulutus. Juva: WSOY.

Rogers, J. 2004. Aikuisoppiminen. Tampere: Oy Finn Lectura Ab.

Ropo, E. 1994. Opetussuunnitelmat ja elinikäinen oppiminen. Teoksessa Kajanto, A. & Tuomisto, J. (toim.) Elinikäinen oppiminen. Vapaan sivistystyön 35. vuosikirja.Helsinki: Kirjastopalvelu Oy.

Tella, S. 2001. Verkko opetuksessa - opettaja verkossa. Helsinki: Edita.

Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. Helsinki: Kirjayhtymä Oy

Vuorinen, I. 2001. Tuhat tapaa opettaa. Menetelmäopas opettajille, kouluttajille ja ryhmän ohjaajille. Suomen Morenoinstituutin julkaisusarja nro 1.

 

Internet-lähteet

KenGuru

Kielikompassi

Teekkarin ohjauspankki

Verkkotutor