Ryhmätoiminta

Sosiaalisuuden ja yhteistoiminnallisuuden merkitys on oppimisessa huomattava. Toimivassa ryhmässä kaikki oppivat toisiltaan ja myös kouluttaja on yksi ryhmän jäsen. Oleellista on, että ryhmällä on selkeä tavoite ja sen jäsenet ovat sitoutuneita toimintaan. Vahva ryhmäidentiteetti ja luottamuksellinen ilmapiiri ovat edellytyksiä ryhmän toiminnalle. Kouluttajan on tärkeää huolehtia, että ryhmän jokaisella jäsenellä on velvollisuus ja oikeus vaikuttaa ryhmän toimintaan.

Ryhmän toiminnan ja kehittymisen kannalta on tärkeää, että kouluttaja tietää ja tunnistaa ryhmäytymisen ilmiöitä. Ryhmän kehitysvaiheet eivät ole yleistettävissä kaikkiin ryhmiin, mutta antavat suuntaa ryhmän sisällä tapahtuvista muutoksista. Kehitysvaiheita voidaan luokitella mukaillen Tuckmania (1965) mm. seuraavalla tavalla:

Kuvio 5. Ryhmän kehitysvaiheet

Ryhmässä voi olla monenlaisia rooleja, joista osa liittyy ryhmän tehtävän suorittamiseen ja osa ryhmän tunneilmapiiriin. Roolit voivat olla annettuja, ansaittuja tai otettuja. Lisäksi ne voivat olla virallisia (esim. puheenjohtaja) tai epävirallisia, jolloin ne muodostuvat ja kehittyvät ryhmän vuorovaikutuksessa. Ryhmän roolirakenne vaikuttaa sen toimintaan ja jos yksi jäsen lähtee ryhmästä pois, voivat tehtävät jakautua uudelleen. Positiiviset ryhmäroolit (esim. ideoija ja kannustaja) vievät ryhmän toimintaa eteenpäin huolehtimalla, että ryhmälle annettu tehtävä tulee suoritettua ja että ryhmän jäsenet viihtyvät ryhmässä. Negatiiviset ryhmäroolit (esim. vapaamatkustaja ja valittaja) taas haittaavat ja jopa estävät ryhmän tehokasta toimintaa.