Perustus

Perustus muodostaa rakennukselle pohjan ja sen tulee kestää rakennuksen aiheuttama rasitus. Koulutussuunnittelu on koulutuksen perustus. Jos perustus on rakennettu huonosti, ei sen päälle kannata pystyttää runkoa ja kattoa. Ennemmin tai myöhemmin perustus pettää ja sen korjaamiseen menee aikaa. Koulutussuunnittelun lähtökohtana on havaittu koulutustarve. Idea koulutukseen voi nousta esimerkiksi järjestön kehittämistarpeista tai sen jäsenten kiinnostuksen kohteista. Yleensä koulutustarve tulee esille järjestön toimintasuunnitelmasta, mutta se voi ilmetä myös yllättäen toimintakauden aikana. Järjestömuotoiselle koulutukselle on ominaista, että sen avulla on mahdollista vastata joustavasti ja nopeasti uusiin haasteisiin sekä yhteiskunnan muutoksiin.

Rakennuksen perustus voidaan tehdä monella eri tavalla. Samoin erilaisiin oppimiskäsityksiin kannattaa perehtyä ennen koulutussuunnittelun aloittamista. Laadukkaan koulutussuunnittelun taustalla on perusteltu oppimis- ja opetuskäsitys, joka vaikuttaa moniin suunnittelun aikana tehtyihin valintoihin. Oppimiskäsityksiin tutustumalla on mahdollista pohtia syvällisemmin omaa näkemystä oppimisen ja opetuksen luonteesta. Teoreettinen eli pedagoginen tieto oppimisen ja opetuksen perusteista sekä käytännön kokemus kouluttajan ja opiskelijan rooleista ovat koulutuksen suunnittelijalle hyödyksi.

Suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä, millaisen oppimisprosessin rakentaa oppijoille. Tärkeää on muistaa, että oppijat eroavat toisistaan mm. oppimistyylien sekä opiskelutaitojen ja –valmiuksien kohdalla. Lisäksi aikuinen oppija tuo oppimisprosessiin mukanaan aikaisemmin opitun ja koetun, joiden ympärille oppiminen rakentuu. Aikuisen oppijan opiskelumotivaatio on myös moninainen.

Koulutussuunnittelun aikana koulutusidea muotoillaan selkeäksi koulutusaiheeksi ja -tavoitteeksi ja niiden ympärille rakennetaan koulutuksen sisältö sekä toteutustapa. Tuloksena on konkreettinen rakennuspiirustus eli koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa päätetään mm. koulutuksen tavoitteet, sisältö, kohderyhmä, kouluttajat ja ajankohta. Suunnitelman yhteyteen voidaan koota muistilista tehtävistä asioista ja näin hahmottaa paremmin kokonaistyömäärä sekä jakaa vastuu useammalle henkilölle. Eniten aikaa vievät yleensä oppimisympäristön rakentaminen sekä mahdollisen koulutusmateriaalin tuottaminen.