Oppimisympäristö

Oppimistilanne ei ole koskaan täysin ulkoisista tekijöistä riippumaton, vaan ympäröivät puitteet antavat mahdollisuuksia tai asettavat rajoituksia oppimiselle. Oppimisympäristö voidaan määritellä paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai käytännöksi, jonka tarkoituksena on edistää oppimista ja joka koostuu oppijoista, kouluttajista, erilaisista oppimiskäsityksistä, oppimislähteistä ja -materiaaleista, opetusmenetelmistä ja -välineistä ja fyysisestä toimintaympäristöstä. Oppimisympäristöt voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin ympäristöihin. Avoin oppimisympäristö mahdollistaa oppimisen ja todellisuuden (arki, työ jne.) sulauttamisen yhteen. Oppiminen on joustavaa ja sen kohteena ovat todellisuus ja sieltä nousevat ongelmat. Suljettu oppimisympäristö on perinteisempi ja siellä oppimistilanteeseen liittyvät asiat kuten sisällöt, menetelmät ja aikataulut ovat ennalta päätettyjä. Lisäksi opitun soveltamismahdollisuudet ovat rajatut.

Oppimisympäristön rakenne ja sisältö on yksilöllinen. Voidaankin puhua käsitteestä PLE eli personal learning environment. Oppijan on hyvä tunnistaa omaa työskentelyä tehostavat ja estävät asiat, jotta hän voi rakentaa oppimisympäristönsä oppimista tukevaksi. Kouluttaja voi vaikuttaa koulutuksen oppimisympäristön virikkeellisyyteen soveltamalla oppijoita aktivoivia opetusmenetelmiä, tarjoamalla mahdollisuuksia käyttää erilaisia opetusvälineitä, huolehtimalla koulutustilan viihtyvyydestä ja valmistamalla laadukasta oppimateriaalia.  Seuraavaan luetteloon on koottu yhteen asioita, joita miettimällä oppija voi rakentaa itselleen sopivan ympäristön ja oppia välttämään työskentelyä häiritseviä tai jopa estäviä tekijöitä:

 • Ympäristötekijät 
  • Valaistus: valoisa vai hämärä tila 
  • Äänet: taustamusiikki vai hiljaisuus 
  • Lämpötila: lämmin vai viileä  
  • Kalustus: pehmeä sohva vai kova tuoli 
 • Fysiologiset tekijät 
  • Liikkuminen vai paikallaan pysyminen 
  • Aamu, päivä, ilta vai yö  
  • Napostelu vai ei ruokaa
 • Emotionaaliset tekijät 
  • Sisäinen vai ulkoinen motivaatio 
  • Itsenäisesti vai muiden avulla 
  • Uudella tavalla vai vanhalla rutiinilla  
 • Sosiaaliset tekijät 
  • Yksin vai yhdessä 
  • Pakotettuna vai vapaasti 
  • Samalla tavalla vai vaihtelevasti