Oppimiskäsitys

Vaikka oppiminen on jokapäiväistä toimintaa, on sen yksiselitteinen määrittely hankalaa. Eri oppimiskäsityksillä on oma tarkastelunäkökulma siihen, miten ihminen oppii, mitä oppimisen aikana tapahtuu sekä millainen on oppijan ja opettajan rooli oppimisprosessissa. Neljä ehkä tunnetuinta oppimiskäsitystä ovat behaviorismi, kognitivismi, konstruktivismi ja humanismi. Käsitykset eroavat sen mukaan, miten ne näkevät tiedon luonteen eli onko tieto objektiivista vai rakentunut subjektiivisesti. Lisäksi näistä jokaisella on oma lähestymistapansa koulutuksen suunnitteluun, käytännön toteutukseen ja arviointiin.

Oppimiskäsitysten avulla voidaan erottaa opettaja- ja oppijakeskeiset lähestymistavat. Lähestymistavat vaikuttavat siihen, miten koulutus rakennetaan ja mitä opetusmenetelmiä käytetään. Opettajakeskeiset lähestymistavat näkevät oppimisen tiedon määrällisenä kasvuna ja faktojen muistamisena. Opettajaon tiedon välittäjä ja oppija tiedon vastaanottaja. Oppijakeskeiset lähestymistavat korostavat merkitysten ymmärtämistä, kokemuksellisuutta ja todellisuuden tulkintaa. Opettajan rooli muuttuu tiedon välittämisestä oppimisprosessin ohjaajaksi ja oppijasta tulee aktiivinen toimija.  Oppijakeskeiset lähestymistavat korostavat myös oppimisen sosiaalisuutta ja yhteistoiminnallisuutta.

Oppimiskäsitysten tuomaa lisäarvoa käytetään koulutussuunnittelussa vaihtelevasti hyödyksi. Usein ajatellaan käsitysten ja teorioiden olevan joko liian vaikeita ymmärtää tai liian monimutkaisia soveltaa. Tämän vuoksi koulutussuunnittelu tapahtuu usein kokemuksen myötä toimivaksi havaitulla tavalla tai kuten aina ennenkin on tehty. Yksinkertaisimmillaan oppimiskäsitysten hyöty näkyy kouluttajan roolin pohtimisena ja opetusmenetelmien soveltuvuutenaaikuiskoulutukseen. Kouluttajan on tärkeää tutustua oppimiskäsityksiin ja pohtia niiden soveltuvuutta erilaisiin oppimis- ja opetus tapahtumiin. Tavoitteena ei ole noudattaa jonkin käsityksen oppeja sokeasti, vaan muodostaa itselleen ns. käyttöteoria, joka voi olla yhdistelmä monesta eri oppimiskäsityksestä.