Oppiminen

Oppiminen on elinikäinen prosessi, jota tapahtuu monella eri alueella joko tietoisesti tai tiedostamatta. Oppiminen voidaan määritellä vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jossa oppija muuntaa kokemuksiaan siten, että hänen tiedoissa, taidoissa, ajattelumalleissa, asenteissa ja/tai arvoissa tapahtuu pysyviä laadullisia tai määrällisiä muutoksia. Parhaimmillaan oppiminen on ajattelun jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä sekä asioiden ymmärtämistä ja soveltamista.Havainnot, tarkkaavaisuus, muisti ja ajattelu muodostavat oppimisen perustan.

Oppimista voi tapahtua sekä järjestetyn koulutuksen että itseopiskelun kautta. Laajemmassa merkityksessä oppimista tapahtuu aina kun tarkastellaan toimintaa ja kokemuksia. Oppiminen voi olla uuden tiedon omaksumista tai vanhan poisoppimista. Joskus aiemmat tietorakenteet ja ajatusmallit ovat niin vahvoja, että uusi tieto hylätään niihin sopimattomana. Voidaan ajatella, että oppimisen edellytyksenä on usein ns. turva- ja mukavuusalueelta poistuminen ja omien ajatusten sekä käsitysten asettaminen kyseenalaiseksi.

Välillä oppiminen voi olla tiedostamatonta ja tahatonta. Oppija voi omaksua paljon koulutuksen tavoitteiden kannalta hyödyttömiä tietoja ja taitoja. Koulutuksen aikana oppijan tulisi kuitenkin pyrkiä oppimisen mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen. Jotta oppiminen voidaankokea mielekkääksi, on oppijalla oltava henkilökohtaisen hallinnan tunne oppimis- ja opetustapahtumaan liittyvissä ratkaisuissa. Merkityksellinen oppiminen on tarkoituksenmukaista ja aktiivista ja sen avulla saavutetut tiedot ja taidot ovat sovellettavissa tilanteesta ja ympäristöstä toiseen.