Metakognitiiviset tiedot ja taidot

Metakognitiivinen ajattelu on taito tarkastella omaa oppimista, eritellä omia vahvoja ja heikkoja puolia sekä suunnitella, seurata ja arvioida toimintaa. Metakognitiivisten taitojen avulla oppijapystyy tietoisesti säätelemään oppimistaan. Oppija siis asettaa toiminnalleen tavoitteita, muokkaa oppimisympäristönsä sopivaksi ja soveltaa erilaisia oppimisstrategioita.

Metakognitiivisen ajattelun taitoja on mahdollista kehittää. Koulutuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä, miten oppijat saadaan tarkastelemaan omaa toimintaa eli reflektoimaan oppimista. Yksi toimiva keino on oppimispäiväkirjan pitäminen. Oppijat kirjoittavat jokaisen koulutuskerran jälkeen ylös ajatuksiaan ja tuntemuksiaan opituista asioista ja omasta toiminnasta. Oppimispäiväkirja on henkilökohtainen ja koulutuksen alussa voidaan sopia, onko teksti tarkoitettu myös kouluttajan luettavaksi.