Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oppijan kykyä ohjata omaa toimintaa ja oppimista. Tämä edellyttää, että oppija on tietoinen siitä, miten opitaan ja pystyy ottamaan vastuun omasta toiminnasta. Lisäksi oppijalla tulee olla usko omaan oppimiskykyyn ja hallinnan tunne omaan oppimiseen liittyen. Itseohjautuva oppija pystyy tarkastelemaan ja havainnoimaan omaa oppimista kriittisesti sekä toimimaan yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Yksi tärkeimmistä aikuiskoulutuksen tavoitteista on oppijoiden itseohjautuvuuden kehittyminen, sillä valmius ohjata omaa oppimista ei ole itsestäänselvyys.

Itseohjautuvuus ominaisuutena voi sisältää seuraavia osa-alueita:

  • Itsensä hyväksyminen oppijana ja omien kehittymistarpeiden näkeminen. 
  • Luottamus omiin kykyihin ja periksi antamattomuus.  
  • Kyky asettaa tavoitteita ja ennakoida sekä suunnitella opintojaan ja ajankäyttöään. 
  • Sisäinen motivaatio ja tahto oppia uutta. 
  • Toimintatapojen ja suunnitelmien joustava muuttaminen tarpeen vaatiessa. 
  • Itsenäisyys ja vastuullisuus omasta oppimisesta.  
  • Uusien lähestymistapojen löytäminen ja rohkeus muuttaa toimintatapojaan tilanteen mukaan.  

Itseohjautuvuudella ei tarkoiteta yksin työskentelyä tai oppijan heitteillejättöä oman onnensa nojaan. Kouluttajan tavoitteena on ohjata oppijaa tämän omista lähtökohdista käsin ja tehdä itsensä vähitellen tarpeettomaksi. Oppijan ohjaaminen itseohjautuvuuteen ei aina ole helppoa. Kouluttajan on mahdollista koittaa tukea oppijan itseluottamusta ja auttaa häntä kehittämään päätöksenteko- sekä ongelmanratkaisutaitojaan. Lisäksi koulutuksen ja opetuksen suunnittelussa voidaan rakentaa oppimisprosessi niin, että oppijan on mahdollista oppia ns. lähikehityksen vyöhykkeellä. Oppijan kehitystaso voidaan määritellä kahdella tasolla: mistä oppija selviytyy itsenäisesti ja mihin oppija kykenee kouluttajan tuen avulla. Näiden kahden tason väliin jäävää aluetta kutsutaan lähikehityksen vyöhykkeeksi. Opetus ja tuki tulisi suunnata alueelle, josta oppija ei vielä selviydy ilman ohjausta.