Hyvä kouluttajuus

Kouluttajalla on koulutuksen aikana monenlaisia rooleja, jotka voivat olla tietoisesti valittuja tai tiedostamattomasti omaksuttuja. Roolin valintaan vaikuttavat erityisesti oppijoiden tiedot, taidot ja valmiudet. Jos oppijat ovat asiantuntijoita opittavassa aiheessa, voi kouluttaja toimia ohjaajana ja motivoijana. Kouluttajan rooleja ovat mm.:

  • Organisoija – suunnittelee, toteuttaa ja arvioi koulutuksen 
  • Asiantuntija – hallitsee opittavan aiheen kokonaisuuden 
  • Ohjaaja – tukee, sitouttaa toimintaan ja edistää itsenäistä työskentelyä 
  • Motivoija – kannustaa ja toimii esimerkkinä 
  • Vuorovaikuttaja – herättää keskustelua ja edistää vuorovaikutusta 
  • Arvioija – arvioi oppimisprosessia ja -tuloksia 
  • Oikeiden kysymysten tekijä, ajatusten herättäjä, mallien ja teorioiden tarjoaja, kyseenalaistaja jne. 

Kouluttajan persoonallisuus ja vuorovaikutus- sekä esiintymistaidot ovat opetuksen avaintekijöitä. Tärkeää on myös se, kuinka kouluttaja hallitsee opetettavan aiheen ja osaa soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä. Hyvällä kouluttajalla on asiantuntemusta sekä oppisisältöön että oppimisprosessiin ohjaukseen liittyvissä asioissa. Hän on ”läsnä” opetus- ja oppimistilanteissa eli vuorovaikutuksessa oppijoiden kanssa. Hyvä kouluttaja arvostaa oppijoita, opettamaansa asiaa ja itseään. Lisäksi hän on innostunut ja nöyrä, vaikka kokemusta koulutuksesta olisikin enemmän. Kykenemättömyys innostua aiheestaan aina uudelleen koituu usean kouluttajan kohtaloksi. Oman osaamisen päivittäminen ja sitä kautta opetuksen tarkastelu ja muuttaminen säännöllisin väliajoin voivat auttaa.